Karlsruhe
VBK 585 AVG 925 Linie 5 Friedenau (VBK 208) Plakat "Linie 5"
AVG 125 AVG 125 VBK 303 T2 100 & B2 298 Linie 5
AVG 939 AVG 939 Mörsch Merkustrasse Mörsch Merkustrasse Rheinstetten
Linie 5 neu GT8-Verschrottung GT8-Verschrottung GT8-Verschrottung GT8-Verschrottung
AVG 833 AVG 855 AVG 855 VBK 581 u. 247 VBK 262
AVG 844 AVG 851 u. 894 AVG 894 AVG 894 u. VBK 239 AVG 899
VBK 809 AVG 815 u. VBK 812 VBK 326 Rheinstetten