Februar 2010
Emmenbrücke Panlog Nr. 1 Endstation RE-Ersatzzug RAe 4/8 "Churchill-Pfeil"
Wasserauen BCe 4/4 Nr. 30 De 110 002 Innertkirchen Tm II 10 & X 10
Rollendes Lager Zürich HB ABe 4/4 III 51 u. 52 RhB Xrot 9213 RhB Xrot 9213