Taufe 482 009
482 009 "Holcim" 482 009 "Holcim" Loktaufe Modellausgabe 482 009 "Holcim"
482 009 "Holcim" 482 009 "Holcim" Taufgespann 482 009 "Holcim"